OPKUS

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) PLANAS 2016-2017 m.m.

Gimnazijos aprašymas

Daugų Vlado Mirono gimnazija yra Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinės veiklos sritys: pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, bei kita švietimui būdingų paslaugų veikla. Paskirtis - bendrojo lavinimo mokykla. Mokymo forma - dieninė. Steigėjas - Alytaus rajono savivaldybės taryba. Gimnazijoje dirba 54 darbuotojai, iš jų 37 pedagoginiai, 17 kiti darbuotojai. Gimnazijoje dirba vaiko gerovės specialistai: logopedė, psichologas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, bendradarbiaujama su Daugų seniūnija, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba, sveikatos priežiūros ir kitomis įstaigomis ir institucijomis.  2016 m. sausio mėn. gimnazijoje mokėsi 280 mokinių 14 mokinių turi specialiųjų ugdymosi poreikių, 34 teikiama švietimo pagalba.  Mokinių skaičius kasmet mažėja.

Visi gimnazijos darbuotojai rūpinasi, kad visi mokiniai čia jaustųsi saugiai. Gimnazija yra atvira bendruomenei, nuolat besimokanti, atvira naujovėms Nuo 2014 m. gimnazija yra sertifikuota Olweus mokykla.

Vykdyti įvairioms programoms, projektams gimnazijoje yra sudarytos geros sąlygos. Yra aktų, sporto salės, iš dalies atnaujintas sporto aikštynas, 2 kompiuterinės klasės, visur veikia internetinis ryšys. Gimnazija yra Daugų miestelio centre, jos teritorija neaptverta, tačiau stebima vaizdo kameromis. Kiekvienais metais gimnazija dalyvauja akcijoje „Savaitė be patyčių", gauna padėkas. Kaip ir visoje šalyje, daugėja vaikų, turinčių elgesio, socializacijos problemų.

 

Stiprybės

Silpnybės

 • Gimnazija atvira bendravimui ir bendradarbiavimui.
 • Gimnazijoje dirba patyrę ir kvalifikuoti mokytojai.
 • Gimnazija yra sertifikuota Olweus mokykla.
 • Daugumai tėvų patinka organizuojama veikla ir yra patenkinti, kad jų vaikai mokosi būtent šioje gimnazijoje.
 • Dauguma mokinių gerai sutaria tarpusavyje, jaučiasi saugūs visoje gimnazijoje.
 • Nepakankamas tėvų įtraukimas į problemų sprendimą.
 • Ne visi gimnazijos bendruomenės nariai patyčias pripažįsta kaip problemą.
 • Dalis darbuotojų nenoriai pildo patyčių registracijos žurnalą, netinkamai sprendžia patyčių situacijas.
 • Nepakankami saugi gimnazijos teritorija. Ji neaptverta, darbuotojai neturi galimybių prisijungti prie vaizdo kamerų.

Galimybės

Grėsmės

 • Kurti geresnę pasitikėjimo atmosferą tarp mokinių ir mokytojų.
 • Turėti aiškius susitarimus.
 • Į prevencinę veiklą įtraukti socialinius partnerius.
 • Skatinti mokinių savivaldą, aktyvinti vykdomas veiklas.
 • Organizuoti tėvų pedagoginį psichologinį švietimą, siekiant pagerinti tėvų pagalbą vaikams.
 • Mokinių socialinio elgesio neigiami pokyčiai, kultūros stoka.
 • Didėjantis tėvų abejingumas vaikų elgesiui, pedagoginių žinių stoka.
 • Naujų neigiamų socialinių reiškinių, priklausomybių atsiradimas.
 • Nėra įstatymų, apibrėžiančių patyčias kaip nusikalstamą veiką.

 

Gimnazijos įsipareigojimai OPPP

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos Švietimo įstatymu, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planu, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mąstą gimnazijoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu,  Olweus programos standartu.

 

Tikslas:

Laikantis Olweus programos standarto reikalavimų, gimnazijoje kurti saugią aplinką, pagrįstą gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra ir abipusiu pasitikėjimu.

 

Uždaviniai:

1.      Vykdyti Olweus programą laikantis 12 programos standartų reikalavimų.

2.      Išiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

3.      Užtikrinti tinkamą Olweus klasių valandėlių vedimą, konsultuoti klasių auklėtojus patyčių prevencijos, dokumentacijos pildymo klausimais.

4.      Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.

5.      Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti „nuobaudų kopėtėles", aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose, fiksuoti pastebėtus nukrypimus.

6.      Stiprinti mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.

7.      Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į programos instruktorės pastabas, pasiūlymus.

 

Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas

Eil. nr.

Veiklos turinys

Laikotarpis

Dokumento Nr. ir jo pateikimo terminas

Atsakingas asmuo

Vykdyti Olweus programą laikantis 12 programos standartų reikalavimų.

1.

OPKUS plano rengimas, tvirtinimas

2016 m. birželio mėn.

Direktoriaus įsakymas. Planas iki birželio 10 d.

Vaiko gerovės komisija Direktorius

2.

Gimnazijos darbuotojų susirinkimai, skirti aptarti kokybės planą, tolimesnes veiklas

2016 m. rugpjūčio- rugsėjo mėn.

Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo

audito ir darbuotojų atmintinė C4 po susirinkimo

Direktorius

3.

Gimnazijos darbuotojų susirinkimai, skirti aptarti tyrimų rezultatus, MSG susirinkimus, vykdomas klasės valandėles ir pan.

2017 m. sausio - vasario mėn.

4.

Naujai atvykusių mokinių supažindinimas su Olweus patyčių prevencijos programos taisyklėmis

Rugsėjo mėn. arba mokslo metų eigoje atvykus naujam mokiniui

Klasės valandėlės forma R2 arba el. dienyne iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

5.

Darbuotojų paskirstymas į mokymosi ir supervizijų grupes (MSG) (išvykus arba atvykus naujiems darbuotojams)

Rugsėjo mėn.

Direktoriaus įsakymas

Programos koordinatorius Direktorius

6.

5 MSG susitikimai. Susitikimų temos numatomos atsižvelgiant į aktualijas gimnazijoje

Mokinių atostogų metu: rudens, Kalėdų, žiemos, Velykų, vasaros (birželio mėn.)

MSG protokolas R1 iš karto po susitikimo

Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo susitikimo

MSG lyderiai

Direktorius

7.

Mokymai naujiems darbuotojams

Mokslo metų eigoje

Naujų darbuotojų mokymo kursų forma R3 iš karto, pasibaigus mokymams

Direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo susitikimo

Instruktorius

Direktorius

8.

Anketinė mokinių apklausa Olweus klausimynu

Lapkričio mėn.

Direktoriaus atmintinė C1 gavus anketinius rezultatus

Direktorius

Išiaiškinti patyčių ir konfliktų sampratas, mokyti mokinius bendrauti ir bendradarbiauti.

9.

Naujai atvykusių mokinių supažindinimas su Olweus patyčių prevencijos programos taisyklėmis

Rugsėjo mėn. arba mokslo metų eigoje atvykus naujam mokiniui

Klasės valandėlės forma R2 arba el. dienyne iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

10.

Individualūs pokalbiai su mokiniais, įtariamų ir faktinių patyčių atvejų aptarimas

Mokslo metų eigoje

Klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. ir birželio mėn.

Klasių auklėtojai

11.

2 mokinių tarybos susirinkimai per mokslo metus, skirti aptarti Olweus programos eigą, veiklą, mokinių iniciatyvas

Lapkričio ir balandžio mėn.

Mokinių tarybos susirinkimo forma R4 iš karto, pasibaigus susirinkimui

Mokytojas, koordinuojantis mokinių tarybos darbą

12.

Renginiai skirti patyčių prevencijai:

Tolerancijos dienos minėjimas

 

Lapkričio mėn.

Apie įvykusius renginius skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje www.dvm.lt

Mokinių taryba,

klasių auklėtojai,

dramos būrelis ir jaunimo teatras, vaiko gerovės komisija

13.

Akcija „Savaitė be patyčių"

Kovo mėn.

14.

Kūrybinių darbų konkursai, skirti patyčių prevencijai

Paskelbus konkursą

Užtikrinti tinkamą Olweus klasių valandėlių vedimą, konsultuoti klasių auklėtojus patyčių prevencijos, dokumentacijos pildymo klausimais

15.

Keturių patyčių prevencijos taisyklių aktyvus ir nuoseklus taikymas

Mokslo metų eigoje

Klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. iriki  birželio mėn..

Klasių auklėtojai

16.

Supažindinimas su naujomis nuobaudų kopėtėlėmis

Rugsėjo mėn.

 

 

17.

1-8 ir I-IIg Olweus klasių valandėlių vedimas

Du kartus per mėnesį

Klasės valandėlės forma R2 arba įrašas el. dienyne iš karto po klasės valandėlės

Klasių auklėtojai

18.

Klasių auklėtojų vedamų valandėlių pildomos dokumentacijos apžvalga

2 kartus per mokslo metus

Klasės auklėtojo atmintinė C2, klasės valandėlės forma R2 arba išrašas iš el. dienyno

Klasių auklėtojai

Apie patyčių prevencijos programą informuoti tėvus, įtraukti į bendrą veiklą.

19.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie patyčių prevencijos veiklą, nuobaudų kopėtėles per klasės tėvų susirinkimus

I-ame mokslo metų pusmetyje pagal klasių auklėtojų darbo planus

Direktoriaus atmintinė C1 iki susitikimo,

klasės auklėtojo atmintinė C2 iki vasario mėn. ir birželio mėn., susirinkimų protokolai

Direktorius

Klasių auklėtojai

20.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas apie apklausos rezultatus per klasės tėvų susirinkimus

II-ame mokslo metų pusmetyje pagal klasių auklėtojų darbo planus

21.

Kiti bendri klasės ir tėvų renginiai, susitikimai

Pagal klasių auklėtojų darbo planus

Klasių auklėtojų darbo planai

Klasių auklėtojai

22.

Šeimos dienos organizavimas gimnazijoje, susitikimai su administracija, specialistais

2017 m. gegužės mėn.

Direktoriaus įsakymas dėl renginio organizavimo

Direktorius, pavaduotoja ugdymui

23.

Informacijos apie patyčias ir jų prevenciją skelbimas gimnazijos televizoriuje, internetiniame puslapyje

Mokslo metų eigoje

 

OPPKK

Inicijuoti darbuotojus aktyviau pildyti patyčių registracijos žurnalą, taikyti „nuobaudų kopėtėles", aptarti pastebėtas situacijas MSG susitikimuose, fiksuoti pastebėtus nukrypimus

24.

Peržiūrėti ir pakoreguoti patyčių žurnalą pildymo formą

Rugsėjo mėn.

2016/2017 m.m. patyčių registracijos žurnalas

Olweus patyčių programos koordinacinis komitetas

25.

MSG susitikimų metu aptarti pastebėtus patyčių atvejus, skatinti darbuotojus juos žymėti patyčių registravimo žurnale.

MSG susitikimų metu

MSG protokolas R1 iš karto po susitikimo

 

MSG vadovai

26.

Nuobaudų kopėtėlių, įtariamų arba faktinių patyčių atvejų sprendimo procedūros taikymas

Mokslo metų eigoje

Patyčių registracijos žurnalas, patyčių atvejų registracijos protokolai

Gimnazijos darbuotojai, įtardami arba pastebėję patyčias

27.

Paprastų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

Nukrypimų šalinimo forma A1 kai nustatomas paprastas nukrypimas

Gimnazijos darbuotojai pastebėję nukrypimą

28.

Rimtų/sistemingų nukrypimų fiksavimas ir šalinimas

Mokslo metų eigoje

Nukrypimų šalinimo forma A2 kai nustatomas nukrypimas

Direktorius

Budintiems gimnazijos vadovams atkreipti dėmesį į mokytojų budėjimą „karštuose taškuose", esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką

29.

Budėjimo gimnazijoje grafiko sudarymas ir koregavimas

Rugsėjo ir vasario mėn.

Direktoriaus įsakymas, budėjimo tvarkaraštis direktoriaus atmintinė C1 iki palaikomojo susitikimo

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

30.

Gimnazijos vadovų pasitarimai dėl budėjimo gerinimo

Mokslo metų  eigoje, atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus

Koreguoti, tobulinti OPKUS veiklą, atsižvelgiant į programos instruktorės pastabas, pasiūlymus

31.

Konsultacijos su programos instruktore

Mokslo metų eigoje

 

Programos koordinatorius

32.

OPPKK susitikimas su programos instruktore

2016 m. gruodžio mėn.

OPPKK protokolas

Programos koordinatorius

 

Planas parengtas 2016/2017 mokslo metams. Planas tvirtinamas gimnazijos direktoriaus ir įsigalioja nuo patvirtinimo datos. Planas skelbiamas gimnazijos internetiniame puslapyje http://www.dvm.lt/lt/veikla/opkus/.