Mėnesio darbo planas

 

Išrašas iš 2017 metų

Veiklos plano

DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS

GEGUŽĖS MĖN.

DARBO PLANAS

Patyrimas - tai mokykla, kurioje pamokos kainuoja brangiai, bet tai vienintelė mokykla, kurioje galima išmokti. / B. Franklinas

VADOVAVIMAS UGDYMO (-SI) PROCESUI

POSĖDŽIAI IR KITI PASITARIMAI

Eil.

Nr.

Temos

Laikas

Atsakingi

1.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

Gegužės 5 d.

G. Volungevičienė

G. Žemaitis

2.

Mokytojų tarybos posėdis.

Dėl pradinio bei vidurinio ugdymo programų baigimo ir dėl 1-3, 5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę.

Gegužės 30 d.

A. Jakimavičius

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA

Eil.

Nr.

Inspektavimo tikslas

Data

Vykdytojas

Kaip bus informuojama apie rezultatus

1.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Testų rašymas ir rezultatų analizė.  (2, 4, 6, 8 klasės)

Balandžio-gegužės mėn.

Mokytojų tarybos posėdis

2.

Mokinių individualios pažangos aplankai

Gegužės mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

Metodinės tarybos posėdis

3.

Konsultacijų vykdymas, apskaita

Gegužės mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokytojų tarybos posėdis

4.

Socialinės-pilietinės veiklos apžvalga, apskaita

Gegužės mėn.

Socialinis pedagogas, klasių auklėtojai

Mokytojų tarybos posėdis

METODINIS DARBAS

Eil.

Nr.

Numatoma veikla

Data

Vykdo

Dalyviai

Atsakingi

1.

 

Pamoka be sienų

Gegužės 23d.

mokytojai

G. Volungevičienė

V. Svinkūnienė

2.

Metodinės tarybos susirinkimas

Gegužės mėn.

Metodinių grupių pirmininkai

V. Svinkūnienė

 

3.

Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų dalykų programų teikimas

Iki gegužės 26 d.

mokytojai

G. Volungevičienė

4.

Asmeninės pažangos anketos, pokalbiai.

Gegužės mėn.

mokytojai

Klasių auklėtojai

 

6.

Integruotos pamokos (pagal atskirą tvarkaraštį)

Atviros pamokos (informuoti elektroniniame dienyne)

 

Gegužės mėn.

 

individualiaiGIMNAZIJOS RENGINIAI

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Dalyviai

(kam skirta)

Data,

valanda

Atsakingi asmenys,

 

Tradiciniai renginiai, valstybinės šventės

 

 

 

1.

Abiturientų paskutinio skambučio šventė

1, III-IV g klasių mokiniai, tėvai, mokytojai

Gegužės 25 d.

 

O. Gustaitienė

A. Vitkauskienė

 

2.

Ketvirtokų atsisveikinimo šventė

3 - 4 klasių mokiniai, tėvai

Gegužės 30 d.

O. Milaiuskienė

J. Diksienė

 

 

Parodos

 

 

 

3.

Paroda „Motinos dienai"

5-8, I-IV g klasių mokiniai

Gegužės mėn.

Raimundas Jomantas

Rima Jomantienė

 

 

Konkursai, viktorinos, olimpiados

 

 

 

4.

Europos egzaminas

I-IVg klasių mokiniai

Gegužės 9 d.

V. Svinkūnienė

 

 

 

Sporto renginiai, varžybos

 

 

 

5.

Estafetinis bėgimas „Mirono kelias"

5-8, I-IV g klasių mokiniai

Gegužės 16 d.

 

Algis Cincilevičius

Marina Juonienė

 

6.

Dviračių vairuotojų teorinis ir praktinis egzaminas

5 klasės mokiniai

Gegužės 19d. 9 val.

R. Aleksandravičienė

 

 

Projektai

 

 

 

7.

Projektas „Jie garsina mūsų mokyklą" (medžiagos rinkimas)

4-8, I-IIIg klasių mokiniai

Gegužės mėn.

Klasių auklėtojai

 

Kiti renginiai

 

 

 

8.

ŠEIMOS SAVAITĖ

 

1-8, I-IVg klasių mokiniai, tėvai

Gegužės

8-12d.

Giedrė Volungevičienė

 

Vaikų pamoka tėvams

 

1-8, I-IVg klasių mokiniai, tėvai

Pagal atskirą tvarkaraštį

Klasių auklėtojai

Sveikatingumo ir sporto diena

1-8, I-IVg klasių mokiniai, tėvai

Gegužės 9 d.

Marina Juonienė

Algis Cincilevičius

Koncertas

1-8, I-IVg klasių mokiniai, tėvai

Gegužės 11d.

Daiva Laniauskienė

Neringa Vekeriotaitė

Žiedūnė Maldonienė

9.

Diena skirta karjeros ugdymui „Seniau ir dabar"

1-4 klasių mokiniai

Gegužės 16d.

Pradinių klasių mokytojos

 

10.

Flashmob‘as 2017

Gimnazijos bendruomenė

Gegužės 19d.

Mokinių savivalda

 

EKSKURSIJOS, EDUKACINĖS IŠVYKOS

Data

Klasė

Edukacinė išvyka

Atsakingi

1.

2017-05-23

1a

Edukacija ,,Akmens galia", pramogos Tarzanijoje.

A.Vitkauskienė  ir tėvai

(I. Karpiejienė, D.Kurkutienė,

A.Plytnikienė, A.Sabaitienė

2.

2017-05-20

2a

Vilniaus Valdovų rūmai. Žaislų muziejus

R.Šilalienė

3.

2017-05-19

2b

Alytaus etnografinis muziejus

V.Sakalauskienė

4.

2017-05-20

3a

Sūri pamoka. Druskininkai ir pramogos

J.Diksienė ir tėvai

5.

2017-05-26

4a

Vilniaus Valdovų rūmai. Dinozaurų parkas.

O.Miliauskienė

 

BENDRADARBIAVIMO TILTAI: MOKYKLA - ŠEIMA - VISUOMENĖ

Eil. Nr.

Numatoma  veikla

Laikas

Dalyviai

Atsakingi

1.

Teoriniai ir praktiniai jaunųjų dviratininkų saugaus eismo mokymai ir žinių patikrinimas. Susitikimas su Alytaus apskr. VPK saugaus eismo priežiūros policijos pareigūnais.

Gegužės 19 d.

5a klasės mokiniai

R. Aleksandravičienė

2.

Temos pagal sveikatos ugdymo planą

Gegužės mėn.

1-8, I-IV g kl. mokiniai

A. Lugauskienė

ADMINISTRACINĖ-ŪKINĖ VEIKLA

Eil.

Nr.

Atliekami darbai

Laikas

Atsakingi

1.

Bendrabučio patalpų ir aplinkos paruošimas stovykloms. Gėlynų sutvarkymas

Gegužės mėn.

A. Turskienė

 

2.

Edukacinių aplinkų kūrimo darbai

Gegužės mėn.

Darbo grupė