Įsivertinimas

Daugų Vlado Mirono gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2015-2016 m.m

Daugų Vlado Mirono gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2014-2015 m.m

Apie mokyklos veiklos kokybės srities „Mokyklos kultūra" įsivertinimą

2013-2014 m. m.

2013-2014 m. m. gimnazijoje vykdėme  veiklos kokybės  įsivertinimą. Šiais mokslo metais atlikome pakartotinį srities ,,Mokyklos kultūra" vertinimą. Tyrime dalyvavo visi gimnazijos mokytojai. Mokyklos veiklos kokybės srities įsivertinimui atlikti mokytojai naudojo įvairius informacijos rinkimo metodus bei technologijas:  anketavimas, dokumentų analizė, interviu, pokalbiai su mokiniais, mokytojais, tėvais, personalu.

Išnagrinėjus ir apibendrinus gautus duomenis galime teigti, kad:

 • Mokiniai ir mokytojai patenkinti tomis vertybėmis, kurios yra propaguojamos mūsų gimnazijoje.
 • Tėvai vertina tai, kad gimnazija yra atvira visiems, joje ugdomos elgesio normos ir teisingi principai.
 • Mokykla didžiuojasi mokyklos simbolika ( 100%).
 • Mokiniai žino gimnazijos tradicijas, renginių organizavimo priemones ir ritualus ( 65%), jiems patinka gimnazijos renginiai ( 100%), tėvai noriai dalyvauja mokyklos šventėse (55%).
 • Mokiniams sudaromos palankios sąlygos saviraiškai, todėl gimnazistai dalyvauja įvairiuose renginiuose, aktyviai įsitraukia į projektinę veiklą.
 • Gimnazija bendradarbiauja su kitomis rajono, šalies bei užsienio ugdymo įstaigomis ( Alytaus rajono mokyklomis, Meno ir sporto mokykla, Daugų biblioteka, kultūros centru, Alytaus PPRC, Alytaus A.Ramanausko - Vanago gimnazija, Varėnos Ąžuolo gimnazija ir kt.).
 • Prie gimnazijos tvarkai ir saugumui palaikyti įrengtos stebėjimo kameros.
 • Gimnazija aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenės institucijomis, dažnai inicijuoja įvairią visuomeninę veiklą bei joje aktyviai dalyvauja.
 • Gimnazijoje sukurtas nuolat atnaujinamas internetinis puslapis, tinkamai organizuojama gerosios patirties sklaida.

Turėdami šiuos duomenis  darome išvadą, kad Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokiniai, mokytojai, tėvai patenkinti tomis vertybėmis, kurios yra propaguojamos mūsų gimnazijoje. Vyrauja pasitikėjimas vieni kitais, dauguma bendruomenės narių aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi. Gimnazijos bendruomenėje susitarta dėl tėvų ir kitų bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo (tvarkos aprašas). Gimnazijoje aktyviai naudojamasi specialistų pagalba (socialinio pedagogo, logopedės, psichologo, karjeros koordinatorės, bibliotekininkės). Gimnazijoje dirba kvalifikuotų mokytojų komanda. Mokykla bendradarbiauja su kitomis rajono, šalies ugdymo įstaigomis. Gimnazijoje sukurtos aiškios vidaus tvarkos taisyklės, vykdoma OLWEUS programa, jauki aplinka.

Surinkta informacija apie gimnazijos veiklos kokybės sritį „Mokyklos kultūra"  leidžia teigti, kad mūsų mokyklos bendruomenės pastangos ir darbas yra vertinami gana gerai, o surasti trūkumai padės tobulinti gimnazijos veiklą, siekti dar geresnių rezultatų tiek mokymo įstaigoje, tiek už jos ribų.

 

Koordinacinė gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ir ataskaitos pateikimo darbo grupė:

Giedrė Volungevičienė,
Albina Grambienė,
Antanina Vitkauskienė

 

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 2009-2010 M. M.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengtos Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos patvirtintos ŠMM ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu nr. ISAK-607.

Vadovaujantis Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinės mokyklos direktoriaus 2010 m. balandžio 15 d. įsakymu nr. V-62 „Dėl mokyklos veiklos rodiklių plačiojo įsivertinimo“ mūsų mokykloje 2009-2010 m. m. buvo vykdomas mokyklos platusis įsivertinimas.

Mokyklos veikla buvo vertinama šiose srityse: „Mokyklos kultūra“, „Ugdymas ir mokymasis“, „Pasiekimai“, „Pagalba mokiniui“, „Mokyklos strateginis valdymas“. Plačiajame mokyklos veiklos kokybės įvertinime dalyvauja mokyklos mokytojai ir neformaliojo ugdymo vadovai.

Ataskaita parengta atlikus platųjį įsivertinimą, kuriame dalyvavo 41 mokytojas.

Mokyklos veiklos sričių tyrimo duomenis apibendrino metodinės grupės:

 • Mokyklos kultūra – pradinių klasių metodinė grupė.
 • Ugdymas ir mokymasis – kalbų metodinė grupė.
 • Pasiekimai – tiksliųjų mokslų metodinė grupė.
 • Pagalba mokiniui – socialinių mokslų-menų ir sporto metodinė grupė.
 • Mokyklos strateginis valdymas - gamtos mokslų metodinė grupė.

Geriausiai įvertintos sritys: „Mokyklos strateginis valdymas“ ir „Mokyklos kultūra“.

Giluminiam vertinimui pasirinkta sritis „Ugdymas ir mokymasis“.

Koordinacinė darbo grupė:

A.Grambienė

O.Gustaitienė

O. Miliauskienė

 

 

 

2008 m. kovo 3-7 dienomis vykdytas mokyklos veiklos kokybės išorės auditas.

Mokyklos stipriosios sritys.

 1. Mokomųjų dalykų santykis atitinka bendrųjų ugdymo planų reikalavimus.
 2. Mokytojų aiškinimas aiškus ir suprantamas mokiniams.
 3. Ugdymas organizuojamas saugioje ir svetingoje aplinkoje, vyrauja geras mikroklimatas.
 4. Mokiniams sudaromos sąlygos ugdytis vertybines nuostatas ir socialinius įgūdžius.
 5. Veiksminga socialinio pedagogo ir logopedo veikla.
 6. Sudaromos galimybės aktyviai mokinių savivaldos veiklai.
 7. Mokykla pritraukia papildomas lėšas ugdymo procesui gerinti ir mokinių poreikiams tenkinti.
 8. Mokykloje dirba kvalifikuoti ir turintys reikiamą išsilavinimą mokytojai.
 9. Mokyklos veiklos vertinime dalyvauja beveik visi mokytojai.
 10. Mokyklai vadovauja atsakingi ir įsipareigoję vadovai.