Komisijos paskirtis ir sudėtis

Vaiko gerovės komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Pasiūlymus, pageidavimus, apie pastebėtas problemas mums galite rašyti elektroniniu paštu:

gerovevaiko@gmail.com

Komisijos sudėtis

Komisijos pirmininkė - GIEDRĖ VOLUNGEVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

GIEDRIUS ŽEMAITIS, socialinis pedagogas, komisijos pirmininko pavaduotojas.

ALGIMANTAS KITRYS, psichologas.

RASA KARTANIENĖ, logopedė.

ASTA LUGAUSKIENĖ, sveikatos priežiūros specialistė.

RAIMONDA ŠILALIENĖ, pradinių klasių mokytoja.

DAIVA LANIAUSKIENĖ, muzikos mokytoja.

ŽIEDŪNĖ MALDONIENĖ, teatrinio ugdymo pedagogė.

LIJANA BALKIENĖ, Daugų seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis.

Komisijos sekretorė -Antanina Vitkauskienė, pradinių klasių mokytoja.