Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Alytaus r. Daugų Vlado Mirono
gimnazijos direktoriaus
2016-09- 12 įsakymu Nr. V- 85

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS NR. 1

BENDROJI DALIS

1. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos (toliau Gimnazija) vadovų, pedagogų, kitų gimnazijos darbuotojų, moksleivių, jų tėvų, globėjų ar rūpintojų.
2. Gimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo bei suaugusiųjų švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, gimnazijos nuostatais.
3. Gimnazija vadovaujasi bendraisiais ugdymo planais, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, Valstybės nustatytu išsilavinimo standartu.
4. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį konkurso tvarka skiria ir atleidžia gimnazijos steigėjas.
5. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos:
5.1 Gimnazijos taryba - kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivių, jų tėvų globėjų ar rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių gimnazijos veiklos uždavinių sprendimui;
5.2 Mokytojų taryba, kuri yra nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus
6. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos: tėvų forumas, klasių tėvų komitetai, moksleivių taryba ir kt.
7. Gimnazijos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, įvairias sekcijas, būrelius, klubus, sąjungas.


PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ GIMNAZIJOS TVARKA

8. Gimnazijos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo savo pavaduotojus, pedagogus, administracijos, ūkio ir pagalbinį personalą LR įstatymų nustatyta tvarka.
9. Gimnazijos direktorius neturi teisės atsisakyti priimti į darbą pedagogus bei kitus darbuotojus dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis žmogaus savybėmis.
10. Pedagogų ir kitų darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos formos). Sutartį pasirašo gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir priimamas į darbą asmuo.
11. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą pedagogai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami gimnazijos vidaus tvarkai, o gimnazijos direktorius įsipareigoja mokėti pedagogams ir kitiems darbuotojams sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.
12. Priimami į darbą pedagogai ir kiti darbuotojai privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti būtinus, įstatymuose numatytus dokumentus, jie supažindinami su Šiomis taisyklėmis, gimnazijos nuostatais, kitais jų darbą liečiančias dokumentais, turi išklausyti (kuriems tai privalu) visų rūšių instruktavimus, susipažinti su pareiginėmis, darbų saugos instrukcijomis .
13. Priimami į darbą bei atleisdami iš darbo pedagogus ir kitus darbuotojus, gimnazijos vadovas privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo, kitų darbo santykius reguliuojančių įstatymų ir norminių aktų.
14. Gimnazijos vadovai ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka,
15. Moksleivių kontingentas komplektuojamas pagal gyvenamąją vietą arba kita steigėjo nustatyta tvarka.
16. Priimamų į Gimnaziją moksleivių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti būtinus dokumentus (pažymą, moksleivio sveikatos patikrinimo išvadą ir kt.).
17. Moksleivių išvykimas iš gimnazijos įforminamas direktoriaus įsakymu ir išduodamas nustatytos formos dokumentas kai moksleivis atsiskaito su gimnazija.
18. Mokinių abėcėliniame žurnale nurodoma klasė, iš kurios moksleivis išvyko ir išvykimo priežastis (pašalinimas iš gimnazijos, gyvenamosios vietos keitimas, išvykimas į kitą mokyklą, gimnazijos baigimas ir kt.).

DARBO SANTYKIAI IR ELGESIO NORMOS

19. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus gimnazijos vadovybes nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus.
20. Gimnazijos bendruomenės nariai tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo, abipusės pagarbos ir etikos principais.
23. Pedagogams, kitiems gimnazijos darbuotojams draudžiama į darbą eiti neblaiviems, gimnazijos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtųsi moksleiviai.
24. Pedagogai ir kiti darbuotojai neturi teisės be gimnazijos vadovybės žinios pavesti atlikti savo darbą kitiems asmenims.
25. Gimnazijos direktorius atsako už tvarką gimnazijoje ir už visą gimnazijos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems gimnazijos darbuotojams, moksleiviams. Direktoriaus darbą reglamentuoja Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas direktoriaus pareigybės aprašymas, gimnazijos vadovų pareigų ir funkcijų pasiskirstymo aprašas, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir nutarimai, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
26. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už gimnazijos bendruomenės švietimo politikos įgyvendinimą, sudaro pamokų ir papildomojo ugdymo tvarkaraščius, teikia profesinę pagalbą pedagogams, organizuoja pedagoginį moksleivių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą, atlieka kitą veiklą numatytą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme Nr. 2, gimnazijos vadovų pareigų ir funkcijų pasiskirstymo apraše. Jų teisėti nurodymai privalomi gimnazijos pedagogams.
27. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams aprūpina gimnaziją materialiniais ir informaciniais ištekliais, atsako už gimnazijos pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą, organizuoja pagalbinio personalo darbą, rūpinasi gimnazijos sanitarija ir higiena bei jam pavaldžių darbuotojų sauga, aprūpina juos darbo įrankiais, darbo drabužiais, darbo avalyne, individualiosios saugos priemonėmis, atlieka kitą veiklą, numatytą direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašyme Nr. 4.
28. Specialistai, teikiantys pagalbą mokiniui (logopedas, psichologas, socialinis pedagogas) siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, konkrečioje bendruomenėje, vykdo prevencinę veiklą ir teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą. Dirbdami gimnazijoje jie bendradarbiauja su mokytojais, tėvais, kitais darbuotojais ir institucijomis, vadovaujasi šiomis taisyklėmis, gimnazijos tvarką ir veiklą reglamentuojančiais dokumentais, atlieka kitą veiklą, numatytą jų pareigybių aprašyme Nr. 9, Nr. 34 ir Nr. 35.
29. Gimnazijos pedagogai (mokytojai, auklėtojai) laisvai renkasi pedagoginės veiklos formas ir metodus, formuoja moksleivių ugdymo turinį vadovaudamiesi bendruoju mokymo planu ir mokymo programomis, išsilavinimo standartais, teikia moksleiviams šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkantį išsilavinimą, brandina moksleivių kūrybinį mąstymą savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus. Mokytojas, klasės auklėtojas, žinantis smurto prieš vaikus ar kito vaiko teisių pažeidimo faktą apie tai turi nedelsiant informuoti gimnazijos administraciją, sveikatos priežiūros specialistus, kitas institucijas. Gimnazijos mokytojų pareigas, veiklą reglamentuoja pareigybės aprašymas Nr. 1, klasės auklėtojų - pareigybės aprašymas Nr. 3, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai aktai, šios taisyklės, kiti gimnazijos tvarką ir veiklą reglamentuojantys dokumentai.
30. Inžinierinio ir aptarnaujančio personalo veiklą reglamentuoja šios taisyklės ir jų pareigybių aprašymai.
31. Virtuvės ir valgyklos darbuotojai rūpinasi moksleivių maitinimu, laiku paruošia maistą. laikydamiesi maisto produktų paruošimo technologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Maisto produktų paruošimui naudoja tik patikrintus, turinčius kokybę patvirtinančius dokumentus pusfabrikačius, kurių nepraėjęs naudojimo laikas ir kurie neturi gedimo požymių. Valgyklos darbuotojai moksleiviams pateikia maisto produktus švariuose induose, stebi moksleivių elgesį valgykloje. Budintys valgykloje mokytojai reikalauja, kad pavalgę moksleiviai surinktų indus ir nuneštų į jiems skirtą vietą ir užtikrina tvarką valgymo salėje.
33. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
33.1. rūpinasi moksleivių sveikata, tiria jų fizinę ir psichinę būklę;
33.2. moksleiviams ar kitiems gimnazijos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo atveju suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
33.3. registruoja ligas ir traumas, tvarko ligotumo apskaitą, kontroliuoja moksleivių mokymo ir poilsio režimą, kūno kultūros organizavimą;
33.4. sezoninių epidemijų metu imasi priemonių, kad sergantys moksleiviai ir kiti darbuotojai neapkrėstų sveikų;
33.5. savo kompetencijos ribose sprendžia, kokia kitų įstaigų veikla leistina gimnazijos patalpose ir jos teritorijoje.
33.6. kontroliuoja valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikimą.
34. Moksleivių elgesį reglamentuoja gimnazijos nuostatai, elgesio taisyklės atskirose patalpose, renginiuose, mokinių teisių, pareigų, drausmės ir auklėjamojo poveikio bei mokinių skatinimo priemonių instrukcija Nr. 39 bei šios bendros taisyklės:
34.1. mokytis iki 16 metų ir laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
34.2. gerbti pedagogus, kitus suaugusius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
34.3. laikytis priimtų elgesio normų gimnazijoje, viešose vietose;
34.4. gerbti ir tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę.
35. Moksleivių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:
35.1 sudaryti moksleiviui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas namuose;
35.2 bendrauti su pedagogais parenkant moksleivio mokymosi lygį, užsienio kalbą, papildomo ugdymo kryptį, tikybos ar etikos mokymąsi;
35.3 dalyvauti Gimnazijos savivaldoje;
35.4 spręsti kartu su pedagogais moksleivio kėlimo į aukštesnę klasę klausimus;
35.5 dalyvauti tėvų susirinkimuose;
35.6 atlyginti jų globotinių Gimnazijai padarytą materialinę žalą.
36. Tėvai (globėjai, rūpintojai), fiziškai ar morališkai žalojantys savo vaikus ir nesudarantys sąlygų mokytis iki 16 metų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

GIMNAZIJOS TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA

37. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis Gimnazijos kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.
38. Kiekvienas Gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti Gimnazijos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti Gimnazijos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.
39. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.
40. Darbo dienos pabaigoje, pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti ar sandariai uždaryti langai, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.
41. Pedagogai, kiti Gimnazijos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.
42. Gimnazijos teritorija, esant techninėms galimybėms, stebima vaizdo kameromis. Pastebėjus išdaužtus langus, sulaužytas duris, sugadintą kitą mokyklos inventorių, pavaduotojas ūkio reikalams informuoja policiją.
43. Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Gimnazijos patalpos yra priduodamos saugos tarnybai. Saugos tarnyba, suveikus signalizacijai, informuoja pavaduotoją ūkio reikalams ir nedelsiant atvyksta į Gimnaziją.
44. Už sugadintą inventorių, technines mokymo priemones, kitą turtą atsako kaltininkai. Nuostoliai Gimnazijai turi būti atlyginti geranoriškai arba išieškoti per teismą.

BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS

45. Budėjimas Gimnazijoje organizuojamas pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą budėjimo tvarkos aprašą.
46. Pedagogai budi pagal sudarytą ir direktoriaus patvirtintą budėjimo grafiką. Budėjimo postai išdėstomi ten, kur yra didžiausia netikėtumų tikimybė.
47. Pedagogų budėjimas šventiniuose renginiuose, vakarėliuose, diskotekose organizuojamos pagal atskirą direktoriaus įsakymą.
48. Budėjimui šventiniuose renginiuose, vakarėliuose ir diskotekose gali būti pasitelkiami moksleivių tėvai ar globėjai.
49. Budintys šiuose renginiuose privalo saugoti tvarką, neleisti svaigalų vartojimo, rūkymo, nepadoraus elgesio, kilus rimtam konfliktui - iškviesti policiją.

DARBO IR POILSIO LAIKAS

50. Gimnazijoje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.
51. Darbas šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis nustatomas:
51.1 vaikų ir jaunimo laisvalaikiui organizuoti;
51.2 dalyvavimas šventiniuose renginiuose;
51.3 darbai, įrašyti kolektyvinėse sutartyse.
52. Už darbą šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis kompensuojama suteikiant laisvą dieną abipusiu susitarimu moksleivių atostogų metu.
53. Pedagogų darbo dienos laikas nenormuojamas.
54. Gimnazijoje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas:
54.1 darbo pradžia 8.00 val., darbo pabaiga 17.00 val., penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis 15.45 val.
54.2 pietų pertrauka nustatoma pagal darbuotojų darbo grafiką.
55. Darbo laikas budintiems vadovams, mokytojams, valytojams, kūrikams, ir kt. nustatomas pagal jų darbo grafiką.
56. Moksleiviai maitinami pagal sudarytą valgyklos darbuotojų ir gimnazijos direktoriaus patvirtintą grafiką.
57. Pamokos trukmė visose klasėse, išskyrus 1 klasę, nustatoma ne ilgesnė kaip 45 min. 1-oje klasėje pamokos trukmė yra 35 min.
58. Pertraukų tarp pamokų trukmė 10, 15, 25 min.
59. Draudžiama užtęsti pamokas per pertraukoms skirtą laiką, apkrauti moksleivius mokymo programoje nenumatytais darbais. Kviesti mokytoją iš pamokos galima tik esant svarbioms priežastims. Iškvietimo metu mokinius turi užimti kitas pedagogas.
60. Pradinių klasių (1-4) moksleiviams leidžiama pamokos metu daryti trumpą pertraukėlę.
61. Pradinių klasių (1-2) moksleiviams namų darbai gali būti skiriami jų tėvams ar globėjam pageidaujant. Kitų klasių moksleiviams namų darbai raštu skiriami atsižvelgus į moksleivių amžių bei sugebėjimus ir neturi sudaryti daugiau kaip 35-40% mokymosi laiko gimnazijoje:
61.1 trečios ir ketvirtos klasių moksleiviams - ne daugiau kaip 1 val.;
61.2 penktos ir šeštos klasių moksleiviams - ne daugiau kaip 1,5 val.;
61.3 septintos ir aštuntos klasių moksleiviams - ne daugiau kaip 1,5-2 val.;
61.4 pirmų - ketvirtų gimnazijinių klasių moksleiviams ne daugiau kaip 2,5 val.
62. Per mokslo metus moksleiviams suteikiamos papildomos atostogos, kurių laikas ir trukmė nustatomos gimnazijos ugdymo plane.
63. Pedagogai turi teisę gauti Lietuvos Respublikos nustatytos trukmės kasmetines atostogas vasarą, gauti apmokamas atostogas moksleivių ugdymo priemonėms rengti ir savo kvalifikacijai tobulinti.
64. Kitiems gimnazijos darbuotojams atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka pagal iš anksto parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei gimnazijos galimybes.

DARBO UŽMOKESTIS

65. Darbo užmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį: 7 ir 24 dienomis.
66. Pedagogai ir kiti darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, sudėtingumą, kokybę, pagal jų išsimokslinimą, darbo stažą bei kitus, Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus kriterijus, tačiau darbo užmokestis neturi būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytąjį minimalų darbo užmokestį. Šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogintų darbuotojo padėtį palyginus su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
67. Pedagogų darbo krūvis ir darbo užmokestis gali keistis dėl objektyvių priežasčių - klasių komplektų skaičiaus mažėjimo; valandų klasėse mažėjimo arba abipusiu pedagogo ir gimnazijos vadovybės susitarimu, atitinkamai įforminus šį pasikeitimą.
68. Visų kategorijų darbuotojams, gimnazijos vadovybės ir gimnazijos tarybos nutarimu, gali būti mokamos premijos ir priemokos už darbo kokybe, profesijų gretinimą, įvairių papildomų darbų atlikimą.
69. Visų kategorijų darbuotojai darbo užmokestį už atostogas turi teisę gauti ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki prasidedant atostogoms.

PEDAGOGŲ, KITŲ DARBUOTOJŲ IR MOKSLEIVIŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

70. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės:
70.1 padėka;
70.2 pagyrimo raštas;
70.3 piniginė premija.
71. Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:
71.1 pastaba;
71.2 papeikimas;
71.3 atleidimas iš darbo.
72. Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:
72.1 laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio, jei jis darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių preparatų;
72.2 atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbų saugos taisyklių.
73. Gimnazijos vadovai ir pedagogai įstatymuose nustatyta tvarka gali būti atleisti iš darbo, kai jų elgesys, nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir dėl to nesuderinamas su jų pareigomis.
74. Moksleivių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato gimnazijos direktorius kartu su gimnazijos taryba.
75. Moksleivių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:
75.1 mokytojo, auklėtojo, direktoriaus pagyrimu, padėka;
75.2 mokytojo, auklėtojo, direktoriaus padėka tėvams;
75.3 rėmėjų įsteigtais prizais;
75.4 ekskursijomis, išvykomis;
75.5 padėka Gimnazijos internetiniame puslapyje, spaudoje.
76. Moksleivių drausminimui taikomos šios priemonės:
76.1 klasės auklėtojo, mokytojo pastaba;
76.2 direktoriaus pastaba;
76.3 direktoriaus papeikimas;
76.4 direktoriaus griežtas papeikimas;
76.5 kreipimasis į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo vaikui.
77. Neleistina moksleivius skatinti piniginėmis premijomis, bausti bausmėmis, žeminančiomis moksleivių garbę ir orumą.
78. Apie gaunamus pagyrimus ar nuobaudas klasės auklėtojai, mokytojai, Gimnazijos administracija informuoja tėvus.
79. Moksleivių šalinimo iš Gimnazijos klausimus (pedagogų tarybos teikimu) sprendžia gimnazijos taryba.
80. Moksleiviai iš Gimnazijos gali būti šalinami:
80.1 nepažangūs trečiosios pakopos moksleiviai, sulaukę 16 metų;
80.2 be pateisinamos priežasties nepažangūs bent iš vieno mokomojo dalyko ir nepatenkinamo elgesio trečiosios pakopos moksleiviai, sulaukę 16 metų;
80.3 piktybiškai nesilaikantys moksleivio elgesio taisyklių, sistemingai nelankantys be pateisinamos priežasties pamokų moksleiviai, sulaukę 16 metų.
81. Už sunkius nusikaltimus, keliančius realų pavojų kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, moksleiviai iki 16 metų, teisėsaugos institucijų nustatyta tvarka ir remiantis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, šalinami iš gimnazijos ir nukreipiami į stacionaraus pobūdžio vaikų socializacijos centą.

APROBUOTA
Gimnazijos tarybos
2016 m. rugsėjo 8 d.
posėdyje
protokolo Nr.4