Mokinių taryba

MANO IDĖJA + TAVO IDĖJA = MŪSŲ IDĖJA

PATVIRTINTA

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono

Gimnazijos direktoriaus

2014-09-01 įsakymu Nr. V-75

 

 

ALYTAUS RAJONO DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS MOKINIŲ

TARYBOS NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

1. Mokinių taryba (toliau MT)- aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių interesams gimnazijoje.

2. MT veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Mokinių Parlamento nuostatais, Bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais ir Daugų Vlado Mirono gimnazijos nuostatais.

3. MT struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.

4. MT veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

VEIKLOS KRYPTYS IR UŽDAVINIAI

5. Mokinių tarybos veikla skatina dorovinę, fizinę, kultūrinę ir socialinę moksleivių brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius.

6. MT skatina demokratiškumo ugdymą bei bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprina mokinių savivaldą.

7. MT inicijuoja ir organizuoja mokslo, kultūros, pramoginius renginius ir akcijas, projektų vykdymą, mokyklos tradicijų puoselėjimą.

8. MT bendradarbiauja su mokyklos administracija, mokytojų taryba, gimnazijos taryba.

9. MT aktyvina mokinių savivaldos ir klasių bendruomenių veiklą, siūlo ir renka mokinius į gimnazijos tarybą.

10. MT rengia siūlymus mokinių ugdymo(-si) procesui tobulinti.

11. MT svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymosi planų, programų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo.

12. MT teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo.

13. MT kartu su vaiko gerovės taryba svarsto ir teikia siūlymus mokinių žalingų įpročių prevencijos klausimais.

14. MT svarsto mokinių teisių gynimo gimnazijoje ir už jos ribų klausimus, palaiko ir stiprina mokymosi motyvacijas.

 

STRUKTŪRA

15. Mokinių Tarybos nariai - aktyvūs nuo 14-iolikos metų savanoriai. Mokinių savivaldai priklauso 5-12 klasių seniūnai, išrinkti klasių mokinių atviru balsavimu balsų dauguma.

16. Mokinių Tarybai vadovauja rugsėjo mėnesį vykstančiu slaptu balsavimu visuotiniuose 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių rinkimuose balsų dauguma išrinktas Mokinių Prezidentas.

17. MT nariai atviru balsavimu balsų dauguma išrenka MT sekretorių pirmame Mokinių tarybos posėdyje.

18. MT pasitarimai kviečiami pagal reikalą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėn.

19. MT nutarimai priimami balsų dauguma.

20. MT veiklos struktūra:

20.1                 Organizacinė veikla - sprendžia organizacinius reikalus, kviečia posėdžius, seniūnų sueigas, aptaria veiklos prioritetus, sprendžia problemas;

20.2                 Mokinių prezidentas atstovauja mokinių interesus, garbingai vykdo duotą priesaiką, yra atsakingas už plane numatytų veiklų vykdymą, glaudžiai bendradarbiauja su savivaldos veiklos koordinatore direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kitais mokytojais, papildomo ugdymo vadovais;

20.3                 Rajono mokinių tarybos narys - atstovauja savo mokyklai rajone, perteikia gaunamą informaciją apie mokinių savivaldos veiklas;

20.4                 Mokinių tarybos sekretorė atsakinga už MT dokumentacijos tvarkymą.

20.5                 Renginių organizavimas - organizuoja konkursus, akcijas, inicijuoja įvairius renginius;

20.6                 Prevencinė veikla - kartu su vaiko gerovės komisija vykdo žalingų įpročių prevenciją, inicijuoja įvairias veiklas;

20.7                 Viešieji ryšiai - skelbia įvairią informaciją mokyklos tinklapyje, spaudoje.

 

NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Mokinių prezidentas yra tarpininkas tarp mokinių ir mokytojų, kviečia mokinių savivaldos pasitarimus, seniūnų sueigas ir juose pirmininkauja;

22. Mokinių Tarybos pirmininkas ir kiti savivaldos nariai turi teisę dalyvauti mokytojų tarybos posėdžiuose, svarstant mokinių ugdymosi rezultatus, aptariant kitus aktualius mokinių veiklos klausimus.

23. MT nariai privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose, vykdyti jiems skirtus įsipareigojimus.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šie nuostatai gali būti papildyti ar pakeisti Mokinių Tarybos iniciatyva ir sprendimu.

25. Mokinių Tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių Tarybos veiklą. Nuostatų privalo laikytis visi Mokinių Tarybos nariai.

PRIEDAI

1. Gimnazijos prezidento rinkimų įstatymas.

2. Gimnazijos prezidento priesaika.

 

Aptarta ir patvirtinta

Mokinių Tarybos posėdyje

2014-05-26, protokolo Nr. 9

 

Klasių seniūnai

klasė

seniūnas

pavaduotojas

5a klasė

Rokas Kelmelis

Urtė Baliukynaitė

6a klasė

Valerija Maksimova

Tautvydas Platūkis, Juonys Aurimas

7a klasė

Brigita Šarkutė

Paulius Jakimavičius

8a klasė

Gediminas Šimkus

Karolis Kilmonis

Iag klasė

Emilija Ringaitytė

Indrė Bobnytė

Ibg klasė

Ema Martinkutė

Gabija Gudaitytė

IIag klasė

Elonas Sabandirovas

Aldas Strobeika

IIIag klasė

Simona Dabravolskaitė

Neringa Griškaitė

IVag klasė

Iveta Zalieckaitė

Laura Černiauskaitė

MOKINIŲ TARYBA

 

I. ORGANIZACINĖ VEIKLA:

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS:

III. PREVENCINĖ VEIKLA:

IV. VIEŠIEJI RYŠIAI:

 

Mokinių tarybos veiklą kuruoja

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Volungevičienė