Gimnazijos taryba

 

Gimnazijos tarybos tikslas:

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos programoje numatytus tikslus ir uždavinius.

 

Uždaviniai:

1. Dalyvauti gimnazijos veikloje, stiprinant pasididžiavimą bei atsakomybę už gimnazijos prestižą bei konkurenciją.

2. Telkti gimnazijos bendruomenę, formuojant saugią, tolerantišką ir veiklią gimnaziją.

3. Bendradarbiauti su tėvais, mokiniais efektyviau spręsti ugdymo(-si) problemas.

 

Gimnazijos taryba svarsto ir teikia pasiūlymus:

1. Gimnazijos veiklos kryptims;

2. Ūkinei finansinei veiklai;

3. Ugdymo planui;

4. Vadovėlių ir spaudos užsakymui;

5. Lankomumo problemoms spręsti;

6. Specialiuosius gebėjimus turinčių mokinių   ugdymui;

7. Prevencinei veiklai;

8. Mokinių savivaldos veiklai;

9. Mokytojų, mokinių, aptarnaujančio personalo paskatinimui ar nuobaudoms;

10. Kitų ugdymo proceso ir gimnazijos bendruomenės problemų sprendimui.

 

Gimnazijos taryba analizuoja:

1. Gimnazijos pasiekimus;

2. Gimnazijos vidinį įsivertinimą;

Gimnazijos tarybos nariai

Mokytojai:

Liucija Karašauskienė – pirmininkas

Giedrė Volungevičienė
Gitana Ivanauskienė
Sigita Juškevičienė
Raimonda Šilalienė

Tėvai: 

Rita Sabaitė

Živilė Seiliuvienė

Donatas Patinskas

Jurgita Babravičienė

Aušra Žemaitienė

Mokiniai:

Greta Chaškauskaitė

Alvita Kelmelytė

Iveta Zalieckaitė
Miglė Venckutė
Greta Jarmalavičiūtė